top of page
תקנון שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר הרכישה של minimal minds.
אנא קרא את תקנון האתר ותנאי השימוש בו בעיון, שימושכם באתר זה מאשר קבלה של כל התנאים הבאים, אם אינך מקבל את תנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש באתר זה.

1.כללי
1.1 מטרת תקנון זה הינה להסדיר את אופן השימוש והרכישה של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר(להלן: mmlm.co.il).
תקנון זה והוראותיו חלות על כל משתמש, נכנס, מבקר, ו\או עושה כל פעולה אחרת באתר האינטרנט של minimal mainds שכתובתו: www.mmlm.co.il  בין אם הוא אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן :"המשתמש").
1.2 אתר mmlm.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר המציע ללקוחותיו תכני מידע ומכירת מוצרים שונים (להלן: "השירותים"). האתר מופעל דרך רשת האינטרנט, באמצעות חנות וירטואלית באופן מקוון. לעניין זה "תכנים"\"תוכן"\ "מידע"- הינו כל חומר ו\או מידע המוצג באתר בכל צורה: מילים, תמונות, צילומים ,קטעי וידיאו, איורים, שרטוטים, עיצובים גרפים, רישומי לוגו, קטלוגים, מאמרים, מדריכים מקצועיים וכן כל נתון אחר מכל סוג שהוא לרבות מידות, חומרים וצבעים המופיעים באתר.
1.3 התכנים באתר מספקים מידע כללי בלבד ואין הם מהווים כתחליף לייעוץ מקצועי באשר הוא.
1.4 האתר הינו בבעלות חברת minimal mainds.
1.5 השימוש באתר מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקריאה ובקבלת כל התנאים המצויים בתקנון זה, ללא כל שינוי.
כניסה לאתר, גלישה בו, ושימוש במוצריו ושירותיו ייחשב כהסכמה מפורשת שלך, המשתמש, לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, אחרת, לא יהיה המשתמש רשאי להשתמש בשירותים כולם או חלקם.
כל המשתמש באתר כאמור מצהיר כי הינו קרא וקיבל את תקנון האתר ואת כללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.
1.6 מטעמי נוחות, תנאי השימוש בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר, אך הינם מופנים לנשים וגברים כאחד.
1.7 לאחר הרשמתך לאתר תצורף אוטומטית לרשימת תפוצה בקבלת הניוזלטר תוכל להסיר עצמך מרשימת תפוצה לצמיתות.
2.המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר.
2.1 האתר מאפשר צפייה ועיון בתכניו, וכן מספק את מרבית המידע הנדרש, בין היתר דרך קטלוג ותכנים, לצורך החלטה לרכישת המוצרים והשירותים המוצעים על ידינו. בנוסף מתבצע תהליך רישום לאתר שמטרתו לספק מידע שיווקי ופרסומי לקהל לקוחותינו. מן המותר לציין, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של minimal mainds  ולהימנות כחלק מתפוצת הדיוור הישיר שלה. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל.
2.2 התמונות המוצגות הינן ויזואליות למטרת המחשה בלבד וייתכנו פערים בין אופן הצגתן באתר לבין ממשותם בפועל. שינויים אלו נובעים בין השאר מהעובדה כי המוצרים מוצגים בפרופורציות וצבעים על גבי מסך מחשב.
2.3 יש לשים לב למוצרים באתר המוגדרים כ "ייצור מיוחד" מוצרים אלו מיוצרים בהזמנה אישית בהתאם להזמנת הלקוח באופן ספציפי לכל הזמנה.
2.4 חשוב להדגיש, כי יש לראות את ההזמנה כמאושרת רק כאשר נשלחה למזמין אישור על ההזמנה ורק במקרה כזה מתחייב האתר לספק את המוצר.
2.5 האתר ו\או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל קנייה של כל אחד ממשתמשי\לקוחותיו.
3.הגבלת אחריות.
3.1 התכנים והמידע המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד וכי אין בהם כדי לחייב את minimal minds בדבר תכנים אלו. ייתכן כי המידע והתכנים המוצגים יכללו אי דיוקים ו\או להיות שונים מן המוצרים כפי שהם בפועל בהקשר זה כי תתכן סטייה של 1%-2% מהמידות הנקובות בדפי המוצר באתר לרבות הפרשי גוונים, גודל, צורה ומשקל. המוצרים מוצגים בתום לב ואין לראות בהצגתם משום המלצה ו\או הבעת דעה מצד האתר באופן כזה או אחר והמזמין לא יוכל לטעון שהמוצרים שסופקו אינם תואמים את הזמנתו במידה ואכן תחול סטייה שכזאת. כמו כן סטייה שכזאת לא תהווה עילה לביטול ההזמנה.
minimal minds 3.2 אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים. לאור זאת, יעלו בתוהו כל טענות, תביעות ו\או דרישות כלפי החברה ו\או מי מטעמה בגין כל אובדן נזק או הפסד, ישיר או עקיף אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר.
3.3 לא יתהווה מקרה בו יחול על האתר ו\או מי מטעמו אחריות כלשהיא בגין התאמת וזמינות התכנים ו\או השירותים למטרת המשתמש וכן בכל נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו\או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים בין בהתבסס על הסכם ובין בנזקין, בין באחריות מוחלטת, ו\או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו\או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
3.4 השירות באתר ניתן כמו שהוא. לא תתקבל טענה, תביעה ו\או דרישה כלפי האתר ו\או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
3.5 בנוסף לאמור לעיל, בהתקיימו נסיבות שהינן מעבר לשליטתם של minimal minds וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ונושאי משרה בה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כאמור.
3.6 minimal minds רשאית בכל עת, ובהתאם לרצונה וצרכיה, לערוך כל שינוי בתנאי שירותיו, במוצריה ובקטלוג המוצג על ידה וכן בשאר המידע והתכנים המופיעים באתר ולמשתמש לא תוכל להיות כל טענה ו\או תלונה ו\או קובלנה כלפי minimal minds  או מי מטעמה, ו\או כלפי האתר, בדבר האמור.
4.מדיניות ואופן הרכישה.
4.1 מבצע הרכישה ימלא טופס מילוי פרטים בדף מאובטח של האתר/ חברת paypal לשם רישום ובו יצוינו הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה, ופרטים בדבר המוצר או השירות המבוקשים על ידיו. מסירת מלוא הפרטים המבוקשים הכרחית לשם ביצוע המכירה. האתר לא יעשה כל שימוש שאינו לצורך במידע ובפרטים שנרשמו פרט לשימוש המפורט בתקנון זה והינו פועל כמיטב יכולתו לשמירת המידע האמור.
4.2 אין להזין פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. הגשת פרטים כוזבים ביודעין תגרור, ע"פ שיקול דעתה של החברה, נקיטת צעדים משפטיים בגין כל מקרה כאמור ובגין כל נזקים שייגרמו לאתר ו\או מי מטעמו ואף לבטל הזמנה של לקוח.
4.3 הזמנות אשר נקלטו באופן חלקי או משובש\ שאינן נקלטו כלל\לא מולאו כל הפרטים הדרושים בהזמנה לא ייחשבו כהזמנה שהושלמה וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר. על מנת שהזמנה כלשהי תתקבל למערכת, עליה להיקלט במחשבי האתר באופן שלם תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא.
4.4 אם יחולו אי סדרים, שיבושים ו/או טעויות בתיאור המוצר, מחירם או בכל פרט אחר, האתר רשאי לבטל רכישתך ואינך תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.
5.אמצעי רכישה ותנאי תשלום.
5.1 ניתן לשלם באמצעות כל כרטיס אשראי בתוקף, אשר ניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין או באמצעות השרות של חברת paypal .
יש להזין את מספר כרטיס האשראי ופרטיו במקום המיועד לכך. בסיום בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך בלבד ובהתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כתקפה וכברת ביצוע. בסיום האישור מחברת כרטיסי האשראי, יפעל האתר בהליכי אספקת המוצרים ו\או השירותים שהזמנת. עם סיום הבדיקה יוצג דף "הזמנה מאושרת" ותשלח הודעת מייל ו/או  מסרון לנייד לאישור ההזמנה.
5.2 היה וחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך והמוצר ו\או השירות לא יסופק לך.
5.3 כמו כן מוצעת לכם האפשרות לבצע את הרכישה באמצעות הזמנה טלפונית מול נציג שירות, רכישה זו מותנת באישור המתקבל מחברות האשראי.
6.מחירים ותשלומים
6.1 החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי וחברת הסליקה כאמור בסעיף 5.1 , במחיר שצוין בקטלוג, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, או כל תשלום אחר שמטרתו להביא את המוצר ו\או השירות למיקומו ומצבו הנוכחי, והכל כמפורט בסל הקניות או בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר ו/או השירות.
6.2 לאתר יש את הזכות לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת.
6.3 המחיר התקף ביחס להזמנת המוצר הוא המחיר הנתון והמפורסם בקטלוג המכירות בעת שתשלים את תהליך קנייתך בנוסף להוצאות המשלוח שיבחר על ידך בסל הקניות. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
6.4 תעריפי המשלוח מפורטים בכל סל קניות לפני ביצוע הרכישה וניתן לעיין בה בכל זמן נתון.
7.אבטחת מידע ושמירה על פרטיות משתמשי האתר.
7.1 כל הפרטים המוזנים מאובטחים בטכנולוגיית SSL.
7.2 במסגרת ההרשמה לצורך רכישת מוצר ו\או שירות, יתבקש המשתמש למסור פרטים ונתונים, לרבות פרטים אישיים. מן המותר לציין, כי ללא מסירת הפרטים האמורים, לא יוכל משתמש להשלים את עסקת הרכישה. הפרטים האישיים וכל הנתונים המוזנים הנמסרים יישמרו בצורה מאובטחת במאגר המידע של האתר.
האתר לא יעביר את פרטיך האישיים ואת הנתונים כאמור לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.
החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים את המשתמש), אלא במקרים המפורטים להלן:
א. העברת פרטיך לחברה צד שלישי לצורך אספקת המוצרים שהוזמנו.
ב. מעשה או מחדל שבוצע אשר פוגע או עלול לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, או אם נעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ג. בכל מקרה בו התבצעה הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם minimal minds או מי מטעמה.
ד. התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
ה. במקרה של מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר.
7.3 חשוב להדגיש, כי ביצוע הרישום האמור לעיל, ומסירת מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, יהיה בו בכדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו, בשל השימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים, וכי לא יהיה עניין זה בכדי להוות הפרה של התחייבות לפרטיות ו/או פגיעה בפרטיות על ידי minimal minds.
7.4 האתר רשאי לעשות שימוש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, השימוש בנתונים ייעשו בעילום שם מבלי זיהוי פרטני ואישי.
7.5 כחלק מפעילותו הענפה של האתר יהא האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של האתר וחידושים בו. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל.
7.6 החברה תעשה את מירב המאמצים לאבטח את מערכת ההזמנות ואת רמת השירות בה, אך אינו מתחייב שהשירות במערכת המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות  לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, ו/או למי מספקיו.
7.7 האתר מקדיש משאבים ונוקט באמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
8.אספקה\ תעריפי הובלה והרכבה.
8.1 אספקת המוצרים ע"י האתר תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים להלן.
8.2 חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', מלבד ימי שישי-שבת, ערבי חגים ומועדים.
8.3 המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל, שירות שליחים ודיוור, לכתובת שנמסרה במהלך תהליך רישום ההזמנה במערכת הזמנות, אלא אם צוין אחרת, ויישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל בכפוף לתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. אם הזמנה בוצעה לכתובת חברה נא ציין את שם החברה  ועבור שם המזמין. זמני אספקת המוצרים אינם בשליטתו של האתר והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד האתר עקב עיכובים או שיבושים באספקה. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות חוזה זה.
8.4 האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים האתר ו/או הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
8.5 דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח של minimal minds, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, הוצאות המשלוח בפועל ואחריות בסיסית כמפורט במדריך דואר ישראל וחברת השליחות.
8.6 באפשרותך לעיין בטופס תעריפי המשלוח וזמני אספקה המצורף לכל סל קניות בסמוך לבחירת אמצעי המשלוח של המוצר אותו רכשת.
10.ביטול רכישה והחזרת מוצרים.

10.1 בהתאם ובכפוף ל"חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010" , ניתן יהיה לבטל עסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר, מוצרים במבצע ניתן להחזיר עד 7 ימים בלבד מרגע קבלת המוצר כל עוד יעמוד בתנאים הבאים:

א. כאשר המוצר לא נפגע ולא נעשה בו שימוש. פתיחת האריזה לכשל עצמה אינה נחשבת שימוש או פגיעה במוצר.

ב. הצגת חשבונית או הזמנה של המוצר.

ג. קבלת אישור ממחלקת בקרת איכות על דרישת ביטול.

10.2 המוצרים שמסומנים באתר כ: "ייצור מיוחד" מיוצרים בהזמנה אישית בהתאם להזמנת הלקוח על כן, בהתאם ובכפוף ל"חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010" , ניתן יהיה לבטל את העסקה תוך 48 שעות בלבד ממועד ביצוע ההזמנה. כל המבקש לבטל עסקתו, יעשה זאת בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לאתר minimal minds או באמצעות פניה למייל שירות לקוחות. זמן הביטול ייחשב לפי יום קבלת המכתב ואישורו על ידינו.
10.3 בהתאם ובכפוף ל"חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010"  לא ניתן יהיה לבטל הזמנה ולקבל עליהם החזר כספי לאחר שהמוצר/ים נכנסו ועברו לתהליך ייצור לאחר 48 שעות מביצוע ההזמנה.
10.4 במקרה ויש צורך בהחלפת המוצר בהתאם למסגרת האחריות והמוצר לא משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה, שווה ערך.
10.5 לא ינתן החזר כספי על המשלוח אלא רק על המוצר עצמו.

10.6 לכל מידע נוסף לגבי החלפות או החזרות ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות במייל: service@mmlm.co.il
11.אחריות.
11.1 על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה וקיבל הלקוח מוצר פגום או כאשר המוצר שקיבל איננו תואם את הפרטים אשר הוצגו אודותיו באתר (להלן:"המוצר הפגום"), רשאי הלקוח לפנות לאתר תוך 24 שעות ממועד קבלת המוצר דרך מחלקת שירות לקוחות במייל: service@mmlm.co.il   ולקבל מוצר אחר/חדש במקומו רק לאחר בחינת ההזמנה ו/או המוצר הפגום ע"י מחלקת שירות לקוחות ואישור החלפה הנשלח במייל.
11.2 החלפת המוצר ללקוח כפופה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא וכי שלא נעשה בו שום שימוש. מן המותר לציין, כי הלקוח ידאג לשלוח את המוצר לאתר בדואר רשום לכתובת האתר כפי שמופיעה, על חשבונו.
11.3 האתר ו\או מי מטעמו אינם נושאים באחריות בגין נזק הנעשה כתוצאה אחד מאלה:
א. מהתקנה והרכבת המוצר שלא כראוי, מחיווט או משימוש ותפעול לא נכון.
ב. קלקול נגרם על ידי חבלה, תאונה, שימוש לקוי, טיפול רשלני, בלתי נכון או בלתי סביר (שלא בהתאם להנחיות הטיפול המצ"ב) או על ידי כוח עליון.
ג. נעשו במוצר שינויים, שיפוצים, ו/או תיקונים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
ד. הקלקול נגרם בזדון ו/או במעשה ו/או במחדל רשלני שלא על ידינו ו/או מי מטעמינו או במהלך/ עקב העברת המוצר מהמקום אליו סופק על ידינו.
ה. הבדלי גוון וצבע כתוצאה מתכונותיו הטבעיות של העץ.
ו. הבדלי צבע, גוון, צורה ומידות במוצרים שיוצרו בעבודת יד.
ז. סטיות בגוון בד הריפוד בספות שמגיעות במשלוחים שונים.
ח. אחריותנו לא תחול על שריטות, פגיעות בצבע, הבדלי גוון בציפוי, כתמים או פגמים בבד אלא אם נתגלו  במועד האספקה והובאו לידיעתנו עם קבלת המוצר.
11.4 במקרה ויש צורך בהחלפת המוצר והמוצר לא משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה, שווה ערך.
12.זכות הקניין הרוחני\זכויות יוצרים
לעניין זה,זכויות הקניין הרוחני באתר, הינם זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים אשר הינם רכושה של minimal minds ו/או מי מטעמה  בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר ותכניו,מוצרים, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.
כל מוצר המוצג באתר הוא בבעלות הקניין הרוחני של minimal minds ו/או מי מטעמה . אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל רשות מפורשת מבעלי האתר מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמה של האתר מראש ובכתב.
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לפעול ע"פ חוק זכויות היוצרים כנגד כל מפר את  זכויות היוצרים של המוצרים באתר.
13.שימוש לא חוקי ואסור.
המשתמש יהיה מחוייב לפצות ולשפות את minimal minds ו/או מטעמה  בגין כל נזק שייגרם ל חברה ו/או לאתר, לרבות בשל תביעה של צד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה.
14.דין ושיפוט.
הדין החל על הזמנותיך ועל חוזה זה הוא הדין הישראלי בלבד.
לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה ו/או השימוש באתר. בכפוף להוראות לעיל, יחולו על הסכם זה הוראות חוק החוזים התשל"א - 1971. כמו כן, minimal minds  ו/או האתר יהיו רשאים להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה .
15.שונות.
חברת minimal minds שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת. הכללים המצויינים בתקנון האתר הם אלו בלבד אשר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. הרישום במחשבי minimal minds ,תהווה ראיה מוצקה לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.

WhatsApp 2.png
bottom of page